Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens.

Daarbij is er ons alles aan gelegen om jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Welke informatie gebruiken we, welke termen zijn hierbij van toepassing en op wat voor wijze passen we die toe?

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Je persoonsgegevens worden verwerkt door:

Jolanda Wolters, z.z.p., werkzaam onder de naam COUCHING en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57085390, website: www.COUCHING.nu, praktijk houdend aan de Willibrordusstraat 6, 5087 BS te Diessen en bereikbaar via e-mail op jolanda.wolters@couching.nu en telefonisch via 06 185 621 26

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons de persoonsgegevens die ons in staat stellen om je deze diensten te verlenen. Dat kan tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject. Jouw persoonsgegevens gebruiken we uitsluitend voor de doeleinden die je in deze Privacyverklaring beschreven vindt. Voor elk ander doeleinde vragen we je om je uitdrukkelijke toestemming.  

Persoonsgegevens

 • We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden

We verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het versturen van e-mail

Als je een aanvraag doet voor informatie dan vragen we om je e-mailadres, je naam en achternaam. Dat doen we om aan je verzoek te kunnen voldoen en alleen als je daar expliciet om verzoekt.

 1. het leveren van een workshop, coachingstraject, training of advies

Als je een dienst of product van ons afneemt, vragen we om je voornaam, achternaam en e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer om die te kunnen verwerken in onze administratie en als basis voor de facturatie. Daarnaast willen we je support kunnen bieden gedurende een traject of bij de afname van de dienst of het product.

 1. het mogelijk maken van persoonlijk contact

Als je bij ons een gesprek aanvraagt, vragen we je voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit, voor het inrichten van een planning en om je in geval van wijzigingen daarvan tijdig op de hoogte te kunnen stellen.

 1. het opstellen van facturen

We gebruiken de gegevens die je ons aanlevert voor het opstellen van facturen voor de geleverde diensten of producten. Als de factuur voor de geleverde dienst naar een derde (bijvoorbeeld je werkgever) wordt verzonden, worden daarop je voorletter(s) en je achternaam vermeld. Onze  financiële administratie is versleuteld opgeslagen. De afhandeling van de facturen wordt verricht door een administratiekantoor. Dit kantoor hanteert voor het verwerken van je informatie haar eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy statement.

 1. het bieden van een persoonlijk coachtraject

We bieden je alle expertise, aandacht en support die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Om tussentijds contact met je te kunnen onderhouden (altijd in overleg) maken we gebruik van het door jou verstrekte emailadres en telefoonnummer. Als we iets willen verzenden per post, verzoeken we om een adres waarnaar je dat verzonden wilt hebben. Mails met een vertrouwelijke inhoud of vertrouwelijke bijlagen verzenden we versleuteld. De wifi-verbinding waar mijn kantoor gebruik van maakt, is een beveiligde verbinding.

 1. het beheren van het cliëntenbestand

Om de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken houden we een overzicht bij met de voorletters en achternamen van onze cliënten en de start- en einddatum van de trajecten. Als je niet de opdrachtgever bent (maar bijvoorbeeld je werkgever) dan vermelden we ook de naam van je organisatie. Ons cliëntenbestand is versleuteld opgeslagen.

 1. het verantwoorden aan opdrachtgevers

Wat wordt besproken tijdens sessies is en blijft vertrouwelijk. In rapportages over de voortgang van je traject worden je functie, je voorletter en je achternaam vermeld.  

Basering van de verwerking

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot je coachtraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Ook verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • de verbetering van onze diensten
 • de bescherming van onze financiële belangen
 • de beveiliging en het beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal daarom afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers,  testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject.

Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shieldgecertificeerd, zodat zij gehouden zijn aan de Europese privacyregelgeving.

 

Bewaartermijn gegevens

Je persoonsgegevens worden niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de overeengekomen doelen te bereiken. Erna worden ze in hun geheel verwijderd. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Beveiliging gegevens

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals de versleuteling van cliëntgegevens, de versleuteling van factuurgegevens, een met beveiligde website, een beveiligde wifi-verbinding en de mogelijkheid tot versleuteling van vertrouwelijke informatie via e-mail.

 

Profilering

Van de informatie die over je wordt verzameld kunnen analyses worden gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

 

Cookies

Op de website worden geen cookies gebruikt.

 

Je rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken om je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring

Heb je vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens, dan horen we dat graag via een bericht naar: Jolanda Wolters praktijk houdend aan de Willibrordusstraat 6, 5087 BS te Diessen en bereikbaar via e-mail op  jolanda.wolters@couching.nu en telefonisch via 06 185 621 26

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 november 2019.